Gevolgen nieuwe regeling modelvliegen

* Op dit moment heeft onze vereniging geen officiële vlieglocatie!

Een andere activiteit van het bestuur is het volgen van de veranderende wetgeving inzake modelvliegen. Op dit moment is er nog van kracht de regeling modelvliegen. Gerelateerd aan de veranderende Europese wetgeving voor drones, (waar klassiek modelvliegen nu ook onder valt) is er een nieuwe wetgeving in voorbereiding.

Tot voor kort werd er door het ministerie van Infrastructuur en waterstaat van uitgegaan dat de Regeling modelluchtvaartuigclubs of –verenigingen, per 1 april 2023 in werking zou treden. Modelvliegclubs zouden per die datum een digitale aanvraag kunnen indienen voor een vergunning en erkenning als officieel vliegveld, en de bestaande Regeling Modelvliegen zou per 1 september 2023 vervallen, zodat de clubs op dat moment met een vergunning volgens de nieuwe regeling verder zouden kunnen.

De datum van 1 april 2023 is niet door het ministerie gehaald.
Van de zijde van de overheid is vernomen dat men nu mikt op 1 juni 2023 als ingangsdatum. Daaraan gekoppeld is dat de termijn van 1 september ook met twee maanden verschuift naar 1 november.

Het Model-handboek
Een ander aspect waar nog geen volledige duidelijkheid over is, betreft het Model-handboek. Clubs moeten bij hun vergunningaanvraag een handboek toevoegen waarin diverse zaken op gebied van veiligheid e.d. worden beschreven. Het is dan efficiënt om een basismodel te hebben waar IL&T niet inhoudelijk naar hoeft te kijken zodat de vergunningprocedure daar niet door wordt opgehouden. Na een intensieve voorbereiding in de afgelopen maanden door de KNVvL en de Limburgse modelvliegers federatie alsmede de SNMV (overkoepelend orgaan voor verenigingen welke niet bij de KNVvL zijn aangesloten), een concept opgesteld en naar IL&T gestuurd waarbij een belangrijk uitgangspunt was dat verenigingen met zo min mogelijk extra regels en handelingen worden opgezadeld. De langjarige ervaringen met veiligheid binnen het modelvliegen zijn immers uitstekend. Wij hebben van IL&T een concept-handboek toestuurt gekregen, maar er is voor zover wij weten op dit moment nog geen definitief model vastgesteld waar clubs in hun komende vergunningaanvraag gebruik van kunnen maken.

Wat komt er op ons af,
Het belangrijkste in dit eerste stadium is het hebben c.q. verkrijgen van een Verklaring van geen bezwaar (VGB) van de burgemeester van de gemeente waar het veld gelegen is. Wat wordt onder een VGB verstaan? Een ‘echte’ VGB, door de burgemeester afgegeven;

Maar ook een ander gemeentelijk document waarbij de modelvliegactiviteiten feitelijk door de gemeente zijn geaccordeerd, zoals een milieuvergunning of een omgevingsvergunning. Als uw vereniging dat heeft, hoeft er geen afzonderlijke VGB te worden aangevraagd. Bij een poging om deze verklaring bij de gemeente aan te vragen, zijn we helaas niet geslaagd deze te bemachtigen, daar de dienstdoende ambtenaar nog niet van deze wetswijziging op de hoogte was gebracht. Nu ook een milieu vergunning een bewijs is, en ook het feit dat we in het bestemmingsplan zijn opgenomen, zal deze stap makkelijker maken. Recentelijk is er een Webinar geweest met het ministerie en IL &T, waar we uitleg hebben gehad en vragen konden worden gesteld.

Helaas is er met het voorgestelde concept handboek opgesteld door de KNVvL en de Limburgse modelvliegers federatie alsmede de SNMV (overkoepelend orgaan voor verenigingen welke niet bij de KNVvL zijn aangesloten) door beide ministeries niets met dit voorstel gedaan, en hebben hun eigen visie gepresenteerd. Vervelend was te vernemen dat als we alles wat er is voorgesteld vanuit beide organen, wordt modelvliegen wel heel moeilijk gemaakt. Wat voorbeelden zijn dat er veiligheid personen moeten worden benoemd en ingedragen in de documenten, welke bv de toestellen volledig keuren, en registraties gaan bijhouden, tevens wordt er gesproken over vlieglogboeken bij te houden, het melden van incidenten aan officiële instanties etc., en het volledig beschrijven van alle veiligheid en vlieg procedures. Ook niet te vergeten is dat er gevraagd word om een kleine 500Euro te betalen voor de vergunning, indien afgewezen zal er extra moeten worden betaald, hetzelfde voor eventueel noodzakelijke wijzigingen. De 3 koepelorganisaties hebben nu ook bezwaar aangemaakt tegen vele passages uit dit nieuwe handboek en de te maken kosten.

Naar verwachting gaat het nog wel enige tijd duren voordat vervolgplannen kunnen worden gepresenteerd, en zal de regeling modelvliegen zoals nu geldig worden verlengt.

Tot zover de actualiteit.